Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
สถาบันการเงินชุมชนตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
เว็บบอร์ด
ผลงานองค์กร
ศูนย์ อปพร.ตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง
แผนเฉพาะกิจ
กิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
     องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ควบคุม และรับผิดชอบ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งส่วนราชการออกเป็น

     1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ดำเนินการในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน และนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและนิติกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเทศกิจ งานกิจการสภา งานงบประมาณ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว และงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานตรวจสอบภายใน ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     2. กองคลัง มีหน้าที่ดำเนินการด้านการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
     3. กองช่าง มีหน้าที่ดำเนินการด้านงานก่อสร้างทุกประเภท งานสำรวจออกแบบและควบคุมอาคาร งานผังเมือง ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ดำเนินการด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมชุมชน การส่งเสริมสุขภาพ งานสาธารณสุขมูลฐาน และเฝ้าระวังการควบคุมโรค ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     5. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ดำเนินการด้านการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษา และการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์

229/1 หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3254-8691  โทรสาร : 0-3269-2234  อีเมล์ : admin@pongprasat.go.th

Powered By pongprasat.go.th