โฆษก ตร.แจงยิบด่านเคอร์ฟิวขอตรวจพยา
เผยเคอร์ฟิวผ่าน 7 คืน ยังพบคนออกนอกเคหสถาน 1,152 คน กลุ่มคนมั่วสุม 94 ราย ฝ่าฝืนพ.ร.ก
"ธรรมนัส" เห็นชอบคปก. ให้
"ธรรมนัส" นั่งหัวโต๊ะประธานประชุม คปก. พร้อมมีมติอนญาตให้ ม.เกษตรศาสตร์ ก่อ