Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
สถาบันการเงินชุมชนตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
เว็บบอร์ด
ผลงานองค์กร
ศูนย์ อปพร.ตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง
แผนเฉพาะกิจ
กิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 
   
                      
 
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ (สำนักปลัด)
 
ที่  ปข ๗๔๒๐๑/                                       วันที่           เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐
 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน  และเรื่องร้องเรียนทั่วไป
       ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐)
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์  ได้จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์  ที่  ๓๒๙/๒๕๕๘  เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนชนสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  การสะท้อนปัญหาความต้องการความเดือดร้อนต่าง ๆ ที่ได้รับ  ตลอดจนเพื่อร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์  ในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ในเขตพื้นที่/หมู่บ้านที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ นั้น
                   ขอแจ้งผลการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐)  มีรายละเอียดดังนี้
                   ๑.เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง   ไม่มีการร้องเรียนจากหน้าเว็บไซต์และจากช่องทางการร้องเรียนอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
                   ๒.เรื่องร้องเรียนทั่วไป  มีการร้องเรียน  จำนวน  5  เรื่อง  ดังนี้
ที่ เรื่อง วันที่รับเรื่อง วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ขอรับการเยียวยาเนื่องจากเกิดภัยพิบัติในเขตอำเภอบางสะพาน ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๐ ๒ มี.ค. ๒๕๖๐
ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายเนื่องจากภาวะน้ำท่วม และดินถล่ม ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๐ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๐
ตรวจสอบการลักลอบขุดดินในที่ดิน (ส.ป.ก.) ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๐ ๕ เม.ย. ๒๕๖๐
ขอร้องทุกข์ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๐ ๕ พ.ค. ๒๕๖๐
ขอความช่วยเหลือให้ตรวจสอบกรณีมีเสียงดังรบกวนและฝุ่นละออง ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๐ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๐
 
                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
(ลงชื่อ)……………  อัศนีย์   กิจธวโร
        (นางสาวอัศนีย์   กิจธวโร)
                                        เจ้าพนักงานธุรการ
 
                                             (ลงชื่อ)…………ประกอบ   คงทัพ….                    
                                                                    (นายประกอบ      คงทัพ)                                                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์                
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
เรื่อง  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และเรื่องร้องเรียนทั่วไปประจำไตรมาสที่  ๑  (เดือนตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๙)
..............................................................
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์  ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนชนสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  การสะท้อนปัญหาความต้องการความเดือดร้อนต่าง ๆ ที่ได้รับ  ตลอดจนเพื่อร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์  ในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ในเขตพื้นที่/หมู่บ้านที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์จึงขอประกาศสรุปการดำเนินการ  เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป  และเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อให้ประชาชนได้ทราบการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์  ประจำไตรมาสที่  ๑  (เดือนตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๙)  ไม่มีการร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
                ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๖  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐
 
                             สั่ง  ณ  วันที่   ๖  เดือน  มกราคม   พ.ศ.   ๒๕๖๐
 
 
                                                          (ลงชื่อ)
           (นายประกอบ     คงทัพ)
                                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
 
 
 
 


   
 
 
 
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ (สำนักปลัด)
 
ที่  ปข ๗๔๒๐๑/                                       วันที่          เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐
 
เรื่อง  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
 
                   ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COL) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา  ประเทศ ซึ่งประมวลจริยธรรมข้าราชการ ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของราชการในการป้องกันปัญหา  ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ สามารถแยกแยะกิจกรรมทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนในองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์    ที่มีความเสี่ยงอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังต่อไป
                   - การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ความรับผิดชอบ
                   - การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน
                   - การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีการเบิกค่าน้ำมันด้วย
                   - การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว
                   -การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ
                   - การกำหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวก พ้อง ได้เปรียบหรือชนะในการประมูล
                   - การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงผลประโยชน์ในการประมูลหรือการ จ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูล จากผลการดำเนินงานของพัสดุ ในปีงบประมาณ  2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน)
                   แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน แม้ไม่มีเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน แต่เพื่อเป็นการลด ความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงเห็นควรกำหนดแนวทางป้องกันและ แก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ดังต่อไปนี้
                   1. การใช้หลักให้ผู้เกี่ยวข้องงดเว้น (Recusa) การเข้าร่วมการพิจารณาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน เช่น ถ้าคณะกรรมการของหน่วยงานรัฐกำลังพิจารณาว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาประมูลรับงาน และมีกรรมการ บางคนที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์กับบางบริษัท กรรมการผู้นั้นต้องงดเว้นไม่เข้าร่วมการพิจารณา เพื่อป้องกันการลำเอียงจากการหาผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งในการพิจารณาจ้างคน กรรมการที่มีญาติพี่น้องของตนร่วมสมัครก็ต้อง งดเว้น ไม่เข้าร่วมในคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
                   2. การกำหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมสำหรับข้าราชการที่เกี่ยวข้องผลประโยชน์สาธารณะเพื่อเป็น แนวทางให้บุคลากรที่ดำรงตำแหน่งหน้าที่คอยดูแลผลประโยชน์สาธารณะควรจะทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไร เพื่อ หลีกเลี่ยงปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และให้สาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะนำมาอ้าง ภายหลังว่าไม่รู้เรื่องทุจริตไม่ได้ เช่น เจ้าหน้าที่ไม่ควรรับของขวัญ ของกำนัลที่มีราคาจาก
บุคคลภายนอกที่มีโอกาสมี ส่วนเกี่ยวข้องกับการได้ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐ เป็นต้น
 
 
2
 
                   ข้อเสนอแนะ
                   1. การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ มีคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงซึ่งมีการประชุม ทบทวนพิจารณาความเสี่ยงหากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงานในกรณีต่าง ๆ คณะกรรมการจะนำปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบ หรือมีข้อทักท้วงมากำหนดเป็นปัญหาขององค์กรเพื่อนำไปสู่การ แก้ไข และแนวทางในการป้องกันและประโยชน์ทับซ้อนต่อไป
                   2. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลของระบบจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความ สอดคล้องกันระหว่างกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การออกแบบระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์และ ระบบการกำหนดราคากลาง การขาดความสามารถในการดำเนินงานและความเป็นมืออำชีพในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ การขาดสภาพการแข่งขันในการประมูลของสินค้าและบริการบางกลุ่ม ความบกพร่องในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจการตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายบริหารการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการ การขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันและการกำกับดูแลการแข่งขันซึ่ง นับเป็นช่องโหว่ที่สำคัญเรื่องหนึ่งในประเด็นด้านกรอบโครงสร้างองค์กรในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ข้อควรพิจารณาที่สำคัญในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
                   1. ให้นำกระบวนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนมาเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของ หน่วยงาน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของผู้ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด เช่น
                   - การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหำพัสดุ
                   - การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
                   - การดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ
                   - การกำหนดและการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการตัดสินผลการจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ
                   - การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
                    - การประเมินผลการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ
                   - พิจารณานาระบบการรวบรวมการซื้อการจ้าง และกรอบข้อตกลง มาใช้เพื่อให้การดำเนินงานมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
                   2. ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ไม่ว่าวงเงินงบประมาณที่ใช้มากน้อยเพียงใด ให้พิจารณา ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ
                   3. เรียกผู้เสนอราคาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ และราคาควรสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือ จ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุฯ
                   ในเบื้องต้น หากมีปัญหาในทางปฏิบัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์  เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุมาประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเป็นการสร้างมืออำชีพ และทักษะที่เกี่ยวข้องให้กับ บุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
 
 
3
 
                   ข้อเสนอแนะ
                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์  รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามหนังสือฉบับนี้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ต่อไป
                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
         (ลงชื่อ) .........อัศนีย์......กิจธวโร.........................
          (นางสาวอัศนีย์   กิจธวโร)
         เจ้าพนักงานธุรการ
 
        (ลงชื่อ) .......ปิยะธิดา  หญีตน้อย................................
   (นางปิยะธิดา   หญีตน้อย)
               หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
           (ลงชื่อ) ...................นิลวรรณ์   คชเวช.................  
             (นางสาวนิลวรรณ์   คชเวช)
             ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
        (ลงชื่อ) .......ประกอบ   คงทัพ.............................  
          (นายประกอบ   คงทัพ)
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
 
 
 
                        
หัวข้อ โดย โพสต์ล่าสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์

229/1 หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3254-8691  โทรสาร : 0-3269-2234  อีเมล์ : admin@pongprasat.go.th

Powered By pongprasat.go.th