Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
สถาบันการเงินชุมชนตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
เว็บบอร์ด
ผลงานองค์กร
ศูนย์ อปพร.ตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง
แผนเฉพาะกิจ
กิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายท่า ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบางสะพานห่างจากที่ว่าการอำเภอไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3374 (ถนนฝ่ายท่า-หนองหัดไท) เป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
   

อาณาเขต
     ทิศเหนือ
     ทิศใต้
     ทิศตะวันออก
     ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลร่อนทอง และตำบลกำเนิดนพคุณ
ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย
ตำบลแม่รำพึง
ตำบลทองมงคล

เนื้อที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ มีพื้นที่รวมประมาณ 92 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 57,500 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 10.5 ของพื้นที่อำเภอ
    
ภูมิประเทศ
     สภาพพื้นที่ตำบลพงศ์ประศาสน์ โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา มีลักษณะเป็นที่ราบลูกฟูก พื้นที่ทั่วไปมีความลาดเอียง จากทางด้านทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำการเกษตร
   
การปกครอง
     ตำบลพงศ์ประศาสน์ แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด ดังนี้
     หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายท่า
     หมู่ที่ 2 บ้านหินกอง
     หมู่ที่ 3 บ้านชะม่วง
     หมู่ที่ 4 บ้านม้าร้อง
     หมู่ที่ 5 บ้านหลักเมือง
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแก้ว
หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งมะพร้าว
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งขี้ต่าย
หมู่ที่ 9 บ้านต้นทองหลาง
หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งนุ่น


องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์

229/1 หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3254-8691  โทรสาร : 0-3269-2234  อีเมล์ : admin@pongprasat.go.th

Powered By pongprasat.go.th