Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์บริการร่วม One Stop Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถาบันการเงินชุมชนตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
เว็บบอร์ด
ผลงานองค์กร
ศูนย์ อปพร.ตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง
แผนเฉพาะกิจ
กิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานกิจการสภา
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วม
ช่องทางการการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A
Social Network
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-SERVICE
โครงสร้าง
Responsive image
Responsive image
นายประกอบ คงทัพ
ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.
Responsive image
Responsive image
นายประสิทธิ์ อ่วมเล็ก
รองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.
Responsive image
นายธนาชัย บัวช่วง
รองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.
Responsive image
นางสาวนิลวรรณ์ คชเวช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.
Responsive image
Responsive image
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
Responsive image
นายมาณพ ทองมา
รองประธานคณะกรรมการ ฯ
Responsive image
นายสมชาย สืบพันธ์
ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.
Responsive image
นายจรุงค์ สูงศักดิ์
รองประธานคณะกรรมการ ฯ
Responsive image
นางวาสนา วงษ์สมัย
เลขานุการ
Responsive image
นายยั่งยืน ยอดรัก
เหรัญญิก
Responsive image
นายตรียูร ชื่นกลิ่น
ประชาสัมพันธ์
Responsive image
นายนงค์ แสงสัย
รองประชาสัมพันธ์
Responsive image
นางสาวอาทิตยา ไชยเดช
กรรมการ
Responsive image
นายสำรวย พรานพร้อม
กรรมการ
Responsive image
นายจรินทร์ บุตรลบ
กรรมการ
Responsive image
นายประยงค์ ไหมทอง
กรรมการ
Responsive image
นายพิเชษฐ เชิดชม
กรรมการ
Responsive image
นายมังกร ไม้เกตุ
กรรมการ
Responsive image
นายวันชัย สมาชิกศูนย์
อปพร.
Responsive image
นายสุนันท์ ช่วยกลับ
กรรมการ
Responsive image
นายทนงศักดิ์ บัวงาม
สมาชิกศูนย์ อปพร.
Responsive image
นายนิพนธ์ บุญอิ่ม
กรรมการ
Responsive image
นาย
สมาชิกศูนย์ อปพร.
Responsive image
นายวัฒนา แก้วทอง
สมาชิกศูนย์ อปพร.
Responsive image
นายสมจิน ตั้งตรงใจรัก
สมาชิกศูนย์ อปพร.
Responsive image
นายปิยะ บุญยะรัตน์
สมาชิกศูนย์ อปพร.
Responsive image
นายอนนท์ เชยรัตน์
สมาชิกศูนย์ อปพร.
Responsive image
นายมาโนช สะอาดศรี
สมาชิกศูนย์ อปพร.
Responsive image
นางสมทรง แก้วสุกใส
สมาชิกศูนย์ อปพร.
Responsive image
นายธนะรัตน์ ยุทธกาจ
สมาชิกศูนย์ อปพร.
Responsive image
นายมานิจ มานะแท้
สมาชิกศูนย์ อปพร.
Responsive image
นายชัชวาลย์ วงษ์แก้ว
สมาชิกศูนย์ อปพร.
Responsive image
นายดิษภัทร วัดโลก
สมาชิกศูนย์ อปพร.
Responsive image
นายจรัญ สายสืบ
สมาชิกศูนย์ อปพร.
Responsive image
นายประยุทธ์ จันทร์ทรง
สมาชิกศูนย์ อปพร.
Responsive image
นายสุเวทย์ ประกอบปราณ
สมาชิกศูนย์ อปพร.
Responsive image
นายบุญเพิ่ม ตั้งจงใจรัก
สมาชิกศูนย์ อปพร.
Responsive image
นายประธาน คงทัพ
สมาชิกศูนย์ อปพร.
Responsive image
นายบุญธรรม คงทัพ
สมาชิกศูนย์ อปพร.
Responsive image
นายนิรุจน์ ชมอินทร์
สมาชิกศูนย์ อปพร.
Responsive image
นายวิชาญ ชาตินุช
สมาชิกศูนย์ อปพร.
Responsive image
นายภานุวัฒน์ ชูชนกสิน
สมาชิกศูนย์ อปพร.
Responsive image
นางศุภวรรณ ปกป้อง
สมาชิกศูนย์ อปพร.
Responsive image
นายอัครพล กิ่งสามี
สมาชิกศูนย์ อปพร.
Responsive image
นายสมคิด หมายมั่น
สมาชิกศูนย์ อปพร.
Responsive image
นางอนุธิดา เหี้ยมหาญ
สมาชิกศูนย์ อปพร.
Responsive image
นายอรรถทิพย์ หอมวิเศษ
สมาชิกศูนย์ อปพร.

องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
Phong Prasat  Subdistrict Administrative Organization
229/1 หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3269-2249  โทรสาร : 0-3269-2234  อีเมล์ : admin@pongprasat.go.th

Powered By pongprasat.go.th