Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
สถาบันการเงินชุมชนตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
เว็บบอร์ด
ผลงานองค์กร
ศูนย์ อปพร.ตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง
แผนเฉพาะกิจ
กิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ประวัติความเป็นมา
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลพงศ์ประศาสน์   

ประวัติการจัดตั้งศูนย์ อปพร.

            ตามที่ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยให้ใช้หลักสูตรการฝึกอบรมระยะเวลาการฝึกอบรมตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2547 กำหนดนั้น  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง ได้ดำเนินการฝึกการอบรม หลักสูตร " อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2549 รุ่นที่ 1 " โดยมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 48 คน ระหว่างวันที่ 4 - 9 กันยายน 2549  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งหน่วยงานอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนที่จัดตั้งขึ้นจะได้มีความรู้ ความเข้าใจและเพื่อให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถร่วมกันช่วยแหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น เมื่อมีเหตุเกิดเหตุภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิธีการมากขึ้น อันจะเกิดผลให้ความสามารถลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด 
................................................


องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์

229/1 หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3254-8691  โทรสาร : 0-3269-2234  อีเมล์ : admin@pongprasat.go.th

Powered By pongprasat.go.th