Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
สถาบันการเงินชุมชนตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
เว็บบอร์ด
ผลงานองค์กร
ศูนย์ อปพร.ตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง
แผนเฉพาะกิจ
กิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง
Responsive image
Responsive image
นายสิทธิพร สังข์อาษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
Responsive image
Responsive image
-ว่าง-
วิศวกรโยธา
Responsive image
-ว่าง -
เจ้าพนักงานการประปา
Responsive image
-ว่าง-
นายช่างโยธา
Responsive image
นายพิพิฐพร เหมือนวงศ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
Responsive image
นายธนกฤต หงษ์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
Responsive image
นางสาวเพ็ญนภา โต๊ะทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายสราวุธ มินิ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
Responsive image
นายเฉลิมชัย สุขประเสริฐ
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายสมชาย เชิดชม
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายไพศาล สุขย้อย
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายบันลือ คูณสวัสดิ์
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายฉัตร์ชัย แดงแท้
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายจิราพิชา อังกุลดี
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายชลอรัตน์ แดงแท้
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายชนะรัตน์ เต็มพร้อม
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายธนวันต์ พรมแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์

229/1 หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3254-8691  โทรสาร : 0-3269-2234  อีเมล์ : admin@pongprasat.go.th

Powered By pongprasat.go.th