Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์บริการร่วม One Stop Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถาบันการเงินชุมชนตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
เว็บบอร์ด
ผลงานองค์กร
ศูนย์ อปพร.ตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง
แผนเฉพาะกิจ
กิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานกิจการสภา
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วม
ช่องทางการการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A
Social Network
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-SERVICE


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร
     ตำบลพงศ์ประศาสน์ มีประชากรรวมทั้งสิ้น 9,568 คน แยกเป็นชาย 4,746 คน หญิง 4,822 คนจำนวนครัวเรือน 3,765 ครัวเรือน ที่มา : ทะเบียนราษฎร์อำเภอบางสะพาน ปี พ.ศ.2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2555)
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
1. บ้านฝ่ายท่า 1,157 1,074 1,120 2,194  
2. บ้านหินกอง 463 710 699 1,409  
3. บ้านชะม่วง 315 462 468 930  
4. บ้านม้าร้อง 341 470 481 951  
5. บ้านหลักเมือง 232 347 341 688  
6. บ้านห้วยแก้ว 214 347 342 689  
7. บ้านทุ่งมะพร้าว 127 235 216 451  
8. บ้านทุ่งขี้ต่าย 231 343 331 674  
9. บ้านต้นทองหลาง 479 447 482 929  
10. บ้านทุ่งนุ่น 206 311 342 653  
รวม 3,765 4,746 4,822 9,568  

การศึกษา
     -โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง 
          1 โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษ 1 แห่ง
          2 โรงเรียนขยายโอกาส ภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษา 2 โรงเรียน
     - ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง
     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 5 แห่ง
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
     - ศูนย์สภาวัฒนธรรมตำบล 1 แห่ง
    
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     - วัด / สำนักสงฆ์ 5 แห่ง
     - มัสยิด (มัสยิดนูรู้ลอีมาน) 1 แห่ง
    
สาธารณสุข
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สถานีอนามัย)/หมู่บ้าน 2 แห่ง
     - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 10 แห่ง
     - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
     
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     - สถานีตำรวจ (ตู้บริการประชาชน (03)) 1 แห่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
Phong Prasat  Subdistrict Administrative Organization
229/1 หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3269-2249  โทรสาร : 0-3269-2234  อีเมล์ : admin@pongprasat.go.th

Powered By pongprasat.go.th