Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
สถาบันการเงินชุมชนตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
เว็บบอร์ด
ผลงานองค์กร
ศูนย์ อปพร.ตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง
แผนเฉพาะกิจ
กิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร
     ตำบลพงศ์ประศาสน์ มีประชากรรวมทั้งสิ้น 9,568 คน แยกเป็นชาย 4,746 คน หญิง 4,822 คนจำนวนครัวเรือน 3,765 ครัวเรือน ที่มา : ทะเบียนราษฎร์อำเภอบางสะพาน ปี พ.ศ.2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2555)
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
1. บ้านฝ่ายท่า 1,157 1,074 1,120 2,194  
2. บ้านหินกอง 463 710 699 1,409  
3. บ้านชะม่วง 315 462 468 930  
4. บ้านม้าร้อง 341 470 481 951  
5. บ้านหลักเมือง 232 347 341 688  
6. บ้านห้วยแก้ว 214 347 342 689  
7. บ้านทุ่งมะพร้าว 127 235 216 451  
8. บ้านทุ่งขี้ต่าย 231 343 331 674  
9. บ้านต้นทองหลาง 479 447 482 929  
10. บ้านทุ่งนุ่น 206 311 342 653  
รวม 3,765 4,746 4,822 9,568  

การศึกษา
     -โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง 
          1 โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษ 1 แห่ง
          2 โรงเรียนขยายโอกาส ภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษา 2 โรงเรียน
     - ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง
     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 5 แห่ง
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
     - ศูนย์สภาวัฒนธรรมตำบล 1 แห่ง
    
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     - วัด / สำนักสงฆ์ 5 แห่ง
     - มัสยิด (มัสยิดนูรู้ลอีมาน) 1 แห่ง
    
สาธารณสุข
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สถานีอนามัย)/หมู่บ้าน 2 แห่ง
     - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 10 แห่ง
     - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
     
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     - สถานีตำรวจ (ตู้บริการประชาชน (03)) 1 แห่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์

229/1 หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3254-8691  โทรสาร : 0-3269-2234  อีเมล์ : admin@pongprasat.go.th

Powered By pongprasat.go.th