Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
สถาบันการเงินชุมชนตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
เว็บบอร์ด
ผลงานองค์กร
ศูนย์ อปพร.ตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง
แผนเฉพาะกิจ
กิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 (02 ต.ค. 2563)  
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (01 ต.ค. 2563)  
นโยบายและวิธีปิฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 (28 ก.ย. 2563)  
แผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 (Audit Plan) (28 ก.ย. 2563)
กฎบัตร (Internal Audit Charter) ประจำปีงบประมาณ 2564 (28 ก.ย. 2563)
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (23 ก.ย. 2563)
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 (28 ส.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ กสทช. (25 ส.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (03 ส.ค. 2563)
ประกาศเรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่ออำนวยคว... (16 ก.ค. 2563)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (08 ก.ค. 2563)
โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (30 มิ.ย. 2563)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.1) (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.1) (26 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง... (29 พ.ค. 2563)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (08 เม.ย. 2563)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (01 เม.ย. 2563)
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน อบต.พงศ์ประศาสน์ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (31 มี.ค. 2563)
วันสตรีสากล (08 มี.ค. 2563)
วันสตรีสากล (08 มี.ค. 2563)
Responsive image
กิจกรรม

กิจกรรมวันที่ 13 ตุลาคม ... (22 ต.ค. 2563)  

กิจกรรมโครงการวันรักต้นไม... (21 ต.ค. 2563)  

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติก... (08 ก.ย. 2563)  

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจ... (05 ก.ย. 2563)

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจ... (04 ก.ย. 2563)

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจ... (03 ก.ย. 2563)

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณ... (28 ส.ค. 2563)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบ... (27 ส.ค. 2563)

โครงการเสริมสร้างความรู้ค... (24 ส.ค. 2563)

การตรวจประเมินประสิทธิภาพ... (20 ส.ค. 2563)

จิตอาสา พัฒนาและปรับปรุง ... (29 ก.ค. 2563)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระ... (29 ก.ค. 2563)

โครงการส่งเสริม ประเพณี ศ... (11 พ.ย. 2562)

พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิ... (11 เม.ย. 2562)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเ... (12 ส.ค. 2561)

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจ... (27 ก.ค. 2561)

"ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนาน... (18 ก.ค. 2561)

"ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนาน... (18 ก.ค. 2561)

"ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนาน... (18 ก.ค. 2561)

"ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนาน... (17 ก.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จุ... (21 ต.ค. 2563)  
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี (15 ต.ค. 2563)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต... (25 ส.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 1 ... (25 ส.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต... (25 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเขามะค่า หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งขี... (25 ส.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอ... (06 ส.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน... (06 ส.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจพัฒนา หม... (06 ส.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขามะค่า หมู่ท... (06 ส.ค. 2563)
ประกาศแจ้งผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนดอน... (30 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนดอน หมู่ที่ 6 บ้า... (30 มิ.ย. 2563)
ประกาศแจ้งผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร... (30 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านน... (30 มิ.ย. 2563)
ประกาศรายชือผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ... (23 มิ.ย. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต... (23 มิ.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจ... (22 มิ.ย. 2563)
ประกาศแจ้งผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซ... (22 มิ.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลู... (18 มิ.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6... (18 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประะเมินสมรรถนะบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (08 พ.ย. 2562)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำ... (05 พ.ย. 2562)  
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพ... (16 ต.ค. 2562)  
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (19 ส.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่... (16 ส.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่... (14 ส.ค. 2562)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพ... (24 ก.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่... (28 มี.ค. 2562)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.พงศ์ประศาสน์ (11 มี.ค. 2562)
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (31 ก.ค. 2561)
แจ้งเลื่อนประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (25 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแ... (23 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (11 ก.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเ... (21 มิ.ย. 2561)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
Phong Prasat  Subdistrict Administrative Organization
229/1 หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3269-2249  โทรสาร : 0-3269-2234  อีเมล์ : admin@pongprasat.go.th

Powered By pongprasat.go.th