Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
สถาบันการเงินชุมชนตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
เว็บบอร์ด
ผลงานองค์กร
ศูนย์ อปพร.ตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง
แผนเฉพาะกิจ
กิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (15 ต.ค. 2562)  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (01 ต.ค. 2562)  
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2562 (11 เม.ย. 2562)  
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น (04 ก.พ. 2562)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (24 ม.ค. 2562)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (03 ธ.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561 (10 ต.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการสังคม เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ... (28 ก.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเป็นพนักงานจ้าง... (07 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเป็นพนักงานจ้าง... (07 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์ กองคลัง อบต.พงศ์ประศาสน์ เรื่องรับยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย... (01 ก.พ. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิ... (25 ม.ค. 2561)
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริห... (16 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ เรื่องการยืิ่นแบบรายการทรัพย์สิน และชำระ... (03 ม.ค. 2561)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (01 ต.ค. 2560)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (14 ต.ค. 2559)
ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบรายการทรัพย์สิน และชำระภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ... (11 มิ.ย. 2559)
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ (02 ก.พ. 2559)
คำสั่ง เรื่อง ศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำร้องและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติคนพ... (02 ก.พ. 2559)
คำสั่ง เรื่อง ศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำร้องและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้... (02 ก.พ. 2559)
Responsive image
กิจกรรม

พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิ... (11 เม.ย. 2562)  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเ... (12 ส.ค. 2561)  

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจ... (27 ก.ค. 2561)  

"ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนาน... (18 ก.ค. 2561)

"ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนาน... (18 ก.ค. 2561)

"ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนาน... (18 ก.ค. 2561)

"ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนาน... (17 ก.ค. 2561)

"ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนาน... (17 ก.ค. 2561)

"ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนาน... (17 ก.ค. 2561)

"ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนาน... (17 ก.ค. 2561)

"ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนาน... (17 ก.ค. 2561)

"ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนาน... (17 ก.ค. 2561)

"ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนาน... (17 ก.ค. 2561)

"ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนาน... (17 ก.ค. 2561)

โครงการ "หน่วยงานบูรณาการ... (26 เม.ย. 2561)

โครงการวันผู้สูงอายุแห่งช... (13 เม.ย. 2561)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบ... (28 มี.ค. 2561)

โครงการเสริมพลังการมีส่วน... (19 มี.ค. 2561)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบ... (09 มี.ค. 2561)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำ... (06 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ... (01 ต.ค. 2562)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซศื้อจัดจ้าง... (17 ก.ย. 2562)  
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จุน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ... (17 ก.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเ... (11 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายห... (11 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขามู... (09 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขามูลแวง ห... (02 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเงิน-ทุ... (02 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายห้วยทราย... (02 ก.ค. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนล... (19 มิ.ย. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน... (19 มิ.ย. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน... (19 มิ.ย. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายห้วยทรายขาว1-จุดตั... (19 มิ.ย. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเงิน-ทุ่งเกาะ หมู... (19 มิ.ย. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขามูลแวง หมู่ที่ 5 บ้... (19 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งมะพร้าว-ทุ่งแทงเสือพัฒนา หม... (30 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายม้าร้องบนทุ่ง หมู่ที่ 4 บ้านม้า... (30 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป้ายรถไฟ-ทุ่งกระเสียน หมู่ที่ 2... (30 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนดอน หมู่ที่ 2 บ้า... (30 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งนุ่น-ทุ่งกระเสียน หมู่ที่ 1... (30 พ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพ... (16 ต.ค. 2562)  
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (19 ส.ค. 2562)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่... (16 ส.ค. 2562)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่... (14 ส.ค. 2562)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพ... (24 ก.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่... (28 มี.ค. 2562)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.พงศ์ประศาสน์ (11 มี.ค. 2562)
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (31 ก.ค. 2561)
แจ้งเลื่อนประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (25 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแ... (23 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (11 ก.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเ... (21 มิ.ย. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์

229/1 หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3254-8691  โทรสาร : 0-3269-2234  อีเมล์ : admin@pongprasat.go.th

Powered By pongprasat.go.th