Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
สถาบันการเงินชุมชนตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
เว็บบอร์ด
ผลงานองค์กร
ศูนย์ อปพร.ตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง
แผนเฉพาะกิจ
กิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี
     การกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในช่วง 3 ปี จะมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความสมดุลกันในทุกด้าน สามารถดำเนินการไปตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด โดยกำหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำและสาธารณูปโภค
แนวทางการพัฒนา
     1.1 การพัฒนา ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
     1.2 พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การอุปโภค บริโภค
     1.3 พัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า ประปา
     1.4 การพัฒนาส่งเสริมการจัดทำระบบผังเมืองรวมจังหวัด
     1.5 การวางระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนา
     2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน
     2.2 พัฒนาด้านการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรทุกสาขา
     2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดตั้งตลาดกลางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและกสิกรรม ดูแลระดับราคาผลผลิต
     2.4 สนับสนุนการพัฒนาสินค้า OTOP ในรูปผลิตภัณฑ์คุณภาพสินค้า
     2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพที่มั่นคง ส่งเสริมการพัฒนารายได้ ตามกระบวนการเรียนรู้และเศรษฐกิจพอเพียง
     
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
     3.1 พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
     3.2 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
     3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
    
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษาและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
     4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน ให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
     4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุข
     4.3 การพัฒนาและส่งเสริมกีฬา นันทนาการ
     4.4 อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4.5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
     4.6 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ให้พึ่งพาตนเองได้
     4.7 ส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     4.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความคุ้มครองเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
     4.9 การจัดระเบียบสังคม/การแก้ปัญหาและป้องกันปัญหายาเสพติด
     4.10 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณธรรมและจริยธรรม
    
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
     5.1 การพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     5.2 กำหนดมาตรการการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     5.3 สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนและประชาชน
     5.4 พัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
แนวทางการพัฒนา
     6.1 พัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากรและองค์กรให้อยู่ในระบบมาตรฐาน
     6.2 พัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องใช้และระบบเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยได้มาตรฐาน
     6.3 พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและการพัฒนา
     6.4 พัฒนาส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเมืองและระบบประชาธิปไตย
     6.5 ส่งเสริมการบริหารการจัดการที่ดีในองค์การ
     6.6 พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อปท.


องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์

229/1 หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3254-8691  โทรสาร : 0-3269-2234  อีเมล์ : admin@pongprasat.go.th

Powered By pongprasat.go.th