Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
สถาบันการเงินชุมชนตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
เว็บบอร์ด
ผลงานองค์กร
ศูนย์ อปพร.ตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง
แผนเฉพาะกิจ
กิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายพินิจ ศรีจันทร์
ประธานสภา อบต.พงศ์ประศาสน์
Responsive image
Responsive image
นายสุวัช สุขย้อย
รองประธานสภา อบต.พงศ์ประศาสน์
Responsive image
Responsive image
นายอนิรุท ไทยทวี
เลขานุการสภา อบต.พงศ์ประศาสน์
Responsive image
นายปรีดา เพชรมณี
ส.อบต.หมู่ที่ 1
Responsive image
นายศิริชัย หิรัญวงศ์
ส.อบต.หมู่ที่ 1
Responsive image
นายสุวัช สุขย้อย
ส.อบต.หมู่ที่ 2
Responsive image
นายสากล ทองคำ
ส.อบต.หมู่ที่ 2
Responsive image
นายจรัญ ทองสม
ส.อบต.หมู่ที่ 3
Responsive image
นายพินิจ ศรีจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 4
Responsive image
นายสมเกียรติ เหมือนวงศ์
ส.อบต.หมู่ที่ 4
Responsive image
นายยั่งยืน ยอดรัก
ส.อบต.หมู่ที่ 5
Responsive image
นายเฉลิมเขตร์ สดใส
ส.อบต.หมู่ที่ 6
Responsive image
นางวาสนา วงษ์สมัย
ส.อบต.หมู่ที่ 6
Responsive image
นางสาวอาทิตยา ไชยเดช
ส.อบต.หมู่ที่ 7
Responsive image
นายอนิรุท ไทยทวี
ส.อบต.หมู่ที่ 7
Responsive image
นายนงค์ แสงสัย
ส.อบต.หมู่ที่ 8
Responsive image
นางแสงอรุณ แสงจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 9
Responsive image
นายนิคม พุ่มสวัสดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 9
Responsive image
นายมนตรี สังข์สกฤษ
ส.อบต.หมู่ที่ 10
Responsive image
Responsive image
นายวิฑูรย์ อยู่เย็น
ส.อบต.หมู่ที่ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์

229/1 หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3254-8691  โทรสาร : 0-3269-2234  อีเมล์ : admin@pongprasat.go.th

Powered By pongprasat.go.th