Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
สถาบันการเงินชุมชนตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
เว็บบอร์ด
ผลงานองค์กร
ศูนย์ อปพร.ตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง
แผนเฉพาะกิจ
กิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
 

 
ประวัติการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนตำบลพงศ์ประศาสน์

     การเริ่มก่อตั้งสถาบันการเงินชุมชนขึ้นมาตามที่ประชาคมตำบลพงศ์ประศาสน์ได้ทำแผนแม่บทชุมชนพบว่าประชากรในตำบลมีหนี้สินนอกระบบในปี พ.ศ. 2544 รัฐบาลได้มีนโยบายจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนและเกิดกระบวนการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการเงินทุนด้วยตนเอง รัฐบาลมีนโยบายพัฒนากองทุนหมู่บ้านที่เข้มแข็ง ให้เป็นสถาบันการเงินชุมชน โดยมีการประชาคมกองทุนหมู่บ้าน ทั้ง 10 กองทุนในตำบลพงศ์ประศาสน์ พร้อมใจกันจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนตำบลพงศ์ประศาสน์ขึ้นโดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ด้านสถานที่ เงินทุนหมุนเวียนบางส่วน และภาคีส่วนราชการได้ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางสะพาน ได้ให้การสนับสนุนทางด้านวัสดุ การทำบัญชี และการประชุมสัมมนา พัฒนาชุมชน ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ เกษตร ปศุสัตว์ การศึกษานอกโรงเรียน สาธารณสุข วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน


องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์

229/1 หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3254-8691  โทรสาร : 0-3269-2234  อีเมล์ : admin@pongprasat.go.th

Powered By pongprasat.go.th