Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์บริการร่วม One Stop Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถาบันการเงินชุมชนตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
เว็บบอร์ด
ผลงานองค์กร
ศูนย์ อปพร.ตำบลพงศ์ประศาสน์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้าง
แผนเฉพาะกิจ
กิจกรรม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานกิจการสภา
รายงานการประชุม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วม
ช่องทางการการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
Q&A
Social Network
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-SERVICE


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวนิลวรรณ์ คชเวช
ปลัด อบต.พงศ์ประศาสน์
โทร : 0818267897
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวสุกัญญา โบศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0892602660
Responsive image
Responsive image
นายณัฐพล ศรีสุพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร:0982039809
Responsive image
นางสายฝน มีศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร. : 0811901852
Responsive image
นางสาวสุพาณี สังข์ทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร.0924362777
Responsive image
นายภาณุ เดชภู่ระหงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นายภาณุพงศ์ วิชชุตเวส
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร 0802866305
Responsive image
นายกันต์ เลิศอาวาส
นิติกรชำนาญการ
โทร 032692249
Responsive image
นางสาวอัศนีย์ กิจธวโร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.0852306023
Responsive image
นางสาวปรารถนา ยงยศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร.0903142055
Responsive image
นายสมเจตร์ อยู่ที่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0821018506
Responsive image
นางสาวนุชจรี โยงราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร0874282757
Responsive image
นางสาวเพลินตา เขียวสง่า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร0634402525
Responsive image
นายวรุณ สังข์ทอง
พนักงานขับรถยนต์
โทร0616462619
Responsive image
นายเกี่ยรติพงษ์ สังข์ทอง
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางสาวหยาดทิพย์ แก้วขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร.032692249
Responsive image
นายสราวุธ มินิ
ยาม(br)โทร 032692249
Responsive image
นายปริตร อัชฌากรลักษณ์
คนงาน
Responsive image
นายมณเทียร สืบพันธ์
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางกัลยา กาบแก้ว
คนงาน
โทร.0895073097

องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
Phong Prasat  Subdistrict Administrative Organization
229/1 หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3269-2249  โทรสาร : 0-3269-2234  อีเมล์ : admin@pongprasat.go.th

Powered By pongprasat.go.th